Dokumenty świetlica

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka i oddają do świetlicy.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

na rok szkolny 2019/2020

 1. Dane dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Imię i nazwisko dziecka   Klasa    
Data i miejsce urodzenia dziecka    
Pesel dziecka  
Adres zamieszkania dziecka      
Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej dziecka      
Matka: (nr tel.)    
Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego dziecka  
Ojciec: (nr tel.)    
Inny telefon kontaktowy:    
Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (np. stan zdrowia, uczulenia)        

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w Piekarach Śląskich  ul. Marii Curie – Skłodowskiej 108a tel.:32 287 94 56  e-mail: sekretariat@gimnazjum4.pl. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.msp13piekary.org


 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć), aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach, konkursach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

…………………………………………..

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Proponowane godziny pobytu dziecka w świetlicy…………………………………………………..

Korzystanie z obiadu (właściwe zaznaczyć)           TAK                      NIE

 1. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

Jednorazowe upoważnienie na wcześniejszy (od wyznaczonej godziny) powrót dziecka do domu lub zmianę godziny wyjścia należy przekazywać wychowawcy świetlicy w formie pisemnej na kartce.

………………………………………..

Data i podpis rodzica/opiekuna

 1. Oświadczam, że nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka, będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby (proszę wypełnić drukowanymi literami):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko                                                                   tel. kontaktowy                                               seria i numer dowodu osobistego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko                                                                   tel. kontaktowy                                               seria i numer dowodu osobistego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko                                                                   tel. kontaktowy                                               seria i numer dowodu osobistego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko                                                                   tel. kontaktowy                                               seria i numer dowodu osobistego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko                                                                   tel. kontaktowy                                               seria i numer dowodu osobistego

* Proszę zaznaczyć w tym miejscu rodzeństwo niepełnoletnie, podać datę urodzenia zamiast serii i numeru dowodu osobistego.

Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, mogą być odebrane tylko przez osoby, które ukończyły 10 rok życia – art. 43. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

………………………………………………………..

Podpis matki/ opiekunki prawnej lub ojca/opiekuna prawnego

 • Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy może samodzielnie wychodzić na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły.

……………………………………………..

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

W przypadku zmiany decyzji rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia się do kierownika świetlicy i pisemnego wypełnienia stosownego druku. W nagłych przypadkach, przy jednorazowej zmianie decyzji wystarczy zgoda pisemna napisana odręcznie przez rodzica.

III. WAŻNE INFORMACJE:

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30-16.00
 2. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
 4. Uczeń może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez rodziców/opiekunów pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu. Pomimo pisemnej zgody rodziców, dziecko musi zgłosić swoje wyjście wychowawcy świetlicy.
 5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np.: odbieranie przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem)

Bez takiego upoważnienie dziecko nie może opuścić świetlicy

 • Uczniowie będą wypuszczani ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych.
 • W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

……………………………………………..

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

IV OŚWIADCZENIA:

 1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły i świetlicy.

………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 • Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka ze szkoły.

………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 • Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy i procedurami odbioru dziecka ze świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania ich i ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy.

………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 • W razie nagłej konieczności wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udzielenie pierwszej pomocy dziecku do czasu przybycia rodzica (właściwe podkreślić lub obrysować)

………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 • Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na podstawie art. 23 ust. pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016, poz. 922) na publikowanie danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy i szkoły) oraz w trybie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666) wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, fanpagu, gazetce szkolnej i innych materiałach promocyjnych, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami.

                                               ……………………………… ……………….                    …………………………………………

                                                                     Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego/                           Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego/

* niepotrzebne skreślić

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

………………………………..                    ……………………………………………………

 miejscowość́ i data                                                          podpisy rodziców/opiekunów prawnych

1. Administratorem danych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 przy ulicy Skłodowskiej-Curie 108 w Piekarach Śląskich , która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).

2. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

INFORMACJA:
W związku w wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że wyrażona powyżej zgoda na przetwarzanie danych osobowych, od 25 maja 2018 r. będzie zgodna ze zgodą wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję że:

     1.         administratorem danych jest, Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w Piekarach Śląskich przy ulicy Skłodowskiej-Curie 108 , która przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Systemem
Informacji Oświatowej

      2.         dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (od 25 maja 2018 r.)

      3.         dane Pani/Pana oraz dane dziecka przetwarzane będą tylko w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego

      4.         dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej

      5.         przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało koniecznością realizacji obowiązku wynikającego z prawa oświatowego w innej placówce.

      6.         przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

      7.         każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

…………………………………………………………………………….

Podpis rodzica

V DODATKOWE INFORMACJE

              Kierownik świetlicy zwraca się z prośbą do chętnych rodziców ( nie jest to obowiązek czy przymus) o doposażenie świetlicy w materiały biurowe. Potrzebne będą:

 • kredki ołówkowe
 • chusteczki higieniczne w pudełku (wyciągane)
 • papier ksero biały
 • gumka do ścierania
 • klej w sztyfcie
 • klej magiczny
 • blok techniczny z kolorowymi kartkami (format A4) – 2 szt
 • blok techniczny z białymi kartkami ( format A)4 – 2 szt.
 • temperówka
 • farby
 • pędzle
 • wszelkie materiały plastyczne do uatrakcyjniania zajęć

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie potrzeb dzieci w zakresie działalności plastyczno – technicznej i pomoc w realizacji zapotrzebowania na materiały papiernicze.

…………………………………………………………….

podpis matki lub ojca (opiekuna prawnego)