Regulaminy

Regulamin świetlicy szkolnej Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13 im Powstańców Śląskich

 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz odpowiednie warunki do nauki własnej,            rozrywki i rozwijania zainteresowań.

 2. Świetlica czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.30 do 16.00.

 3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie z klas I – IV  na prośbę pracujących rodziców lub
prawnych   opiekunów, oraz uczniowie klas starszych w wyjątkowych sytuacjach.

 4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o wypełnienie przez rodziców (prawnych
opiekunów) karty zgłoszeń.

 5.  Karty zgłoszeń przyjmowane są w świetlicy przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców (opiekunów).

 6.  Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się w zeszycie obecności (przed i po lekcjach).

 7.  Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.

 8.  Dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie.

 9.  Kontakt telefoniczny z rodzicem nie upoważnia do zwolnienia dziecka ze świetlicy szkolnej.

10. Zwolnienie z zajęć uzyskuje uczeń po okazaniu pisemnej prośby rodziców z zaznaczeniem daty i godziny wyjścia.

11.  Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w ramach planu pracy.

12.  Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie.

13.  Do innych dzieci należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć im pomocą.

14. Uczniowie powinni dbać o porządek i wystrój świetlicy.

15. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić przed              zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po wykorzystaniu.

16.  Świetlica szkolna pełni dyżury w niektóre dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 


Zasady zachowania na świetlicy :

1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.

3. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

4. Uczniowie składają po sobie gry i zabawki. Klocki i gry planszowe oddają nauczycielowi

5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w „pracach porządkowych” i zajęciach samoobsługowych.

6. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

7. Starannie odrabiamy zadania domowe.

8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

9. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.

11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.

12. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

13. Nie krzyczymy, nie biegamy.

14. Nie ruszamy cudzych rzeczy.

15. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.

16. Nie niszczymy cudzych prac.

17. Pomagamy słabszym.

18. Kącik zabaw jest przeznaczony dla dzieci z klas młodszych.

19. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

20. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.

 


 

Zasady pracy w grupie :

1. Jesteśmy dla siebie mili.

2. Mówimy do siebie po imieniu.

3. Mówi jedna osoba, reszta słucha.

4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

5. Nie śmiejmy się z drugiej osoby.

6. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

7. Pomagamy sobie wzajemnie.

8. Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.

10. Nie niszczymy cudzych prac.

11. Jesteśmy sprawiedliwi.

12. Odpowiadamy za swoją pracę.

13. Wykonujemy ustalone zadania.

14. Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.

15. Zostawiamy po sobie porządek.

16. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.