Regulaminy

Podobny obraz

REGULAMIN

STOŁÓWKI SZKOLNEJ

MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną    dla    uczniów,    nauczycieli    i    pracowników    Miejskiej     Szkoły Podstawowej   nr  13   im.  Powstańców  Śląskich  w Piekarach Śląskich.
  1. Obiady wydawane są dla:

a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne przelewem na konto,

b) uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPR lub Rada Rodziców,

c) nauczycieli, którzy opłacili posiłek przelewem na konto.

 • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne za obiady korzystają ze stołówki po złożeniu   pisemnej   deklaracji   podpisanej   przez   rodziców/opiekunów prawnych.
  • Miejska  Szkoła  Podstawowa  nr  13  im.  Powstańców  Śląskich  w Piekarach Śląskich świadczy usługi cateringowe   Miejskiej   Szkole   Podstawowej   nr   15   oraz  Akademickiemu Zespołowi Szkół w Piekarach Śląskich na zasadach ustalonych odrębnie.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka   szkolna  zapewnia  posiłki  gotowane  w  formie   dwudaniowego obiadu.
  1. Cena   jednego   obiadu   ustalana   jest   przez   Dyrektora   w   porozumieniu z organem prowadzącym.
  1. Wysokość  opłaty za jeden  posiłek jest podawana zgodnie z art. 106 ust. 3 Prawa Oświatowego Zarządzeniem  Dyrektora Miejskiej  Szkoły Podstawowej nr 13 im Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich.
  1. Cena  jednego   obiadu  dla  uczniów  obejmuje  koszt  produktów  zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. „wsadu do kotła”.
  1. Nauczyciele  i  pracownicy  ponoszą  odpłatność  stanowiącą  całkowity  koszt zakupu  produktów  zużywanych  do  przygotowania  posiłków  oraz  koszt         przygotowania posiłków.
  1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się   możliwość   zmiany   odpłatności,   po   poinformowaniu   korzystających ze  stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
  1. W  uzasadnionych  przypadkach   istnieje   możliwość  wykupienia   obiadów na pojedyncze dni. Opłatę za obiad pojedynczy należy wnieść nie później niż do 23 – go danego miesiąca.
 2. Dyrektor  Miejskiej   Szkoły  Podstawowej   nr   13   im  Powstańców  Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego  Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za obiady w wyjątkowych przypadkach:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

OPŁATY:

 1. Odpłatność  za  obiady  za  dany  miesiąc  uiszczana  jest  z  góry.
 2. Istnieje możliwość zadeklarowania wykupienia obiadów na bieżący miesiąc do 15 dnia tego miesiąca, po tym dniu nie będzie już możliwe wykupienie obiadów.
 3. Termin płatności za obiady zadeklarowane do 10-go danego miesiąca mija 15 – go dnia tegoż miesiąca, a za obiady zadeklarowane w terminie od 11 – 15-go danego miesiąca mija 18- go dnia tegoż miesiąca.
 4.   W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o konieczności wpłaty. Z tej rozmowy zostaje sporządzona notatka służbowa. Jeżeli ta forma przypomnienia nie przynosi skutków tzn. rodzic nie ureguluje należności do 25 dnia miesiąca, zostaje wysłane pisemne ponaglenie wpłaty.
 5. W przypadku braku wpłaty i braku reakcji na interwencje wymienione w pkt 4, szkoła zgłasza sytuację do MOPR celem podjęcia innych działań.
 6. Stołówka przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat do końca miesiąca.
 7. Wznowienie możliwości korzystania z obiadów nastąpi niezwłocznie po udokumentowaniu uregulowania zaległości.
 8. Wpłaty dokonywane są przelewem na konto zgodnie z podanymi terminami w pkt.3 (numer   konta   podany   jest   na   stronie   internetowej oraz w nocie informacyjnej dla rodzica)
 9. Informacja o terminach i wysokości wpłaty za obiady za poszczególny miesiąc znajdują się w indywidualnym ogłoszeniu przygotowanym specjalnie dla każdego rodzica, które rodzic otrzymuje do 5 dnia miesiąca.

ZWROTY NALEŻNOŚCI ZA OBIADY

 1. Rodzic nie otrzymuje bezpośrednio zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki.
 2. Niewykorzystane środki za nieobecność dziecka w danym miesiącu zostają zaksięgowane na rzecz posiłków w następnym miesiącu. Rodzic otrzymuje informację o opłacie pomniejszoną o niewykorzystane środki.
 3. Odliczenie kosztów może nastąpić z powodu zgłoszonej wcześniej nieobecności ucznia od pierwszego dnia jego nieobecności.
 4. W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej   jeden  dzień  wcześniej, a  nieplanowanej nieobecności do godziny 8:00 danego dnia.
 5. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika świetlicy osobiście,   telefonicznie  lub   pisemnie.   Tylko   na   tej   podstawie   powstała nadpłata może być zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu.
 6. W  szczególnych  przypadkach,  gdy  uczeń  lub  rodzic  dokonujący  wpłaty

na początku miesiąca  zgłasza nieobecność  w ściśle określonych dniach tygodnia, może wpłacić pomniejszoną kwotę na konto.

 • Nieuzasadniona  lub  niezgłoszona nieobecność na  posiłku  nie  podlega zwrotowi kosztów.
 • Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim.

Obiad  wydawany  jest  wówczas  rodzinie  ucznia,  która  ma  go  dostarczyć

dziecku do domu.

     WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są w godzinach:

a)   klasy I – IV od 11:30 -12:25

b)  klasy V -VIlI oraz klasy gimnazjalne 12:25 -13:45.

 • W   wyjątkowych   przypadkach    (np.   wyjście   całą   klasą   na   wycieczkę lub do kina) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentką, godzina wydania obiadu będzie dostosowana do godziny powrotu młodzieży.
 • W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez Dyrektora  Miejskiej  Szkoły  Podstawowej  nr  13  im  Powstańców  Śląskich w Piekarach Śląskich, szefową kuchni oraz intendenta.
 • Posiłki   przygotowywane   są   zgodnie   z   zasadami   racjonalnego   żywienia i kalkulacją kosztów.
 • Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

 ZASADY ZACHOWANIA W STOŁOWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2.  W  stołówce  w  trakcie  przerwy  obiadowej   mogą  przebywać  wyłącznie uczniowie mający wykupiony obiad.
 3. Obiady wydawane są na podstawie KARTY OBIADOWEJ. Uczeń ma obowiązek dbać o jakość swojej karty. Zgubienie lub zniszczenie karty spowoduje konieczność jej odkupienia.
 4. Po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek – odnieść talerz,   kubek, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło.
 5. Zabrania się niszczenia zastawy stołowej i innych przedmiotów znajdujących się  na  stołówce  (za wszelkie  celowe  zniszczenia  odpowiadają  materialnie rodzice lub opiekunowie ucznia).
 6. O  niewłaściwym  zachowaniu  ucznia  w  stołówce  poinformowany  będzie wychowawca klasy, Dyrektor oraz rodzice lub opiekunowie.
 7. Wszelkie   uszkodzenia   i   nieprawidłowości   należy   natychmiast   zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 8. Nad bezpieczeństwem  uczniów przebywających w czasie  obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni nauczyciele.

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor   Miejskiej   Szkoły   Podstawowej   nr   13   im   Powstańców   Śląskich

w Piekarach Śląskich.

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIETLICA, DZIECI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich:
  1. uczniowie ze względu na czas pracy rodziców
  2. uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne
  3. uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole
  4. uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy
  5. uczniowie, których zmuszają inne okoliczności
 1. Przyjmowanie uczniów  do  świetlicy  dokonuje  się  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 –16:30.
 3. Świetlica realizuje  swoje  zadania  według Rocznego planu pracy  opiekuńczo–wychowawczej świetlicy oraz szczegółowych planów miesięcznych.
 4. Zajęcia świetlicowe  organizowane  są  systematycznie,  w  ciągu  całego  dnia,  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości    Są  to  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów  oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innej sali lekcyjnej, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów na jednego wychowawcę.
 7. Uczniowie, przebywający  w  świetlicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Regulaminu świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 1. respektowania jego praw i obowiązków
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania;
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz rozwijania umiejętności ucznia szczególnie uzdolnionego,
 8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)
 9. poszanowania godności           osobistej,          ochrony        przed   przemocą         fizyczną  i psychiczną;
 10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 11. korzystania z  materiałów  plastycznych,  księgozbioru  świetlicy,  zabawek, gier,  sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, przestrzegania podstawowych zasad higieny, dbania  o  ład  i  porządek  oraz  szanowania  sprzętu  stanowiącego  wyposażenie świetlicy oraz szkoły;
 2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o  swoim  przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 5. niezwłocznie informować o wszelkich wypadkach oraz swoim złym samopoczuciu;
 6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 8. zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma  obowiązek  informowania  nauczyciela  świetlicy  o każdorazowym  nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające  w  świetlicy  szkolnej zostają  zapoznane  z  zasadami  BHP oraz przepisami PPOŻ przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy  dzieci  nie  mogą  korzystać  z  telefonów  komórkowych,  MP3  oraz  innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. Uczeń po zakończonych zajęciach może skorzystać z telefonu komórkowego za pozwoleniem i w obecności wychowawcy świetlicy w celu ustalenia  z rodzicem godziny i sposobu odbioru dziecka ze świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wartościowe  przedmioty przynoszone do szkoły. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne przedmioty  i przyniesione drogie zabawki.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zapisane w Karcie zgłoszeniowej.
 8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może  być  odbierane  przez  dziecko,  które  nie  ukończyło  10  roku  życia  (zgodnie przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego).
 9. W wyjątkowych  wypadkach  jeśli  dziecko  miałoby  być  odebrane  przez  osobę, która  nie została wskazana przez rodzica w Karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 10. W przypadku  samodzielnego  wyjścia  dziecka  ze  świetlicy  do  domu  potrzebne  jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym  lub  opiekunom  w  stanie, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej  sytuacji  będzie  informowany  kierownik świetlicy,  pedagog  szkolny i Dyrektor szkoły.
 12. Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły w danym roku szkolnym.
 13. Rodzice i  opiekunowie  zobowiązani  są  do  poinformowania  nauczyciela  świetlicy  o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 14. Zgodnie z ustaleniami Kierownika Świetlicy oraz Dyrektora Szkoły pobierana jest  raz  w roku dobrowolna wyprawka w formie podstawowych materiałów plastycznych.
 15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, innymi nauczycielami oraz pracownikami obsługi.
 16. Jeżeli w  trakcie  trwania  roku  szkolnego,  rodzic/opiekun  prawny  postanowi  wypisać dziecko ze świetlicy, musi ten fakt zgłosić  kierownikowi świetlicy.
 17. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 18. Obowiązkiem rodziców  lub  prawnych  opiekunów  jest  przestrzeganie  godzin  pracy świetlicy   i  punktualnego  odbierania
 19. Wychowawcy klas lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3 jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.
 20. Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.
 21. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.