Stołówka szkolna wznawia działalność

ZAPRASZAMY NA OBIADY SZKOLNE

DZIECI KLAS I -III

 Cena obiadów za styczeń 2021 wynosi 30,00 zł

(10 dni x 3,00 zł=30,00 zł)

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności za posiłki .

Wpłacamy najpóźniej do  poniedziałku do 18.01.2021 r.

Wpłat za posiłki należy dokonać na konto bankowe o numerze:

Wzór przelewu opłaty za obiady:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

41-949 Piekary Śląskie, M. Skłodowskiej-Curie 108

Nr rachunku: 51 1020 2313 0000 3802 0556 1628

W tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa

dopisek: obiady za ……………………..2021 r.

             (miesiąc)

Rodzic lub prawny opiekun ucznia ma obowiązek zgłoszenia nieobecności na obiedzie osobiście lub telefonicznie do godziny 8:00 danego dnia podając imię i nazwisko ucznia oraz datę nieobecności .

Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi.


Możliwość komentowania jest wyłączona.