Z życia świetlicy

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 6.30-16.30. Ze stałej opieki świetlicowej korzystają przede wszystkim uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują. Przebywają również uczniowie po skończonych zajęciach, oczekujący na obiad oraz Ci którzy czekają na wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze.

Wszystkie dzieci mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Oferta świetlicy jest bardzo ciekawa i różnorodna. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach: plastycznych, orgiami i papierowych cudów, ruchowych, komputerowych, twórczego myślenia.

W czasie zajęć dzieci uczą się, aktywnie działają i budują pozytywne relacje z rówieśnikami. Dzięki warunkom lokalowym uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej ,sali zabaw, sali gimnastycznej, pracować w kącikach zainteresowań (konstrukcyjnym, czytelniczym, plastycznym) inni uczniowie w tym czasie swobodnie mogą wykonywać zadania domowe także  z pomocą nauczyciela. Poza wyposażeniem kącików zainteresowań dzieci korzystają z wielu różnorodnych gier planszowych, szachów. Posiadamy także telewizor i tablicę interaktywną.

W świetlicy poza swobodnymi zabawami dzieci według ich własnych pomysłów, odbywają się zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy, który uwzględnia potrzeby, możliwości rozwojowe i zainteresowania wychowanków oraz warunki pracy. W ciągu dnia organizujemy zajęcia zgodnie z ramowym planem dnia. Ponadto bierzemy udział w projekcie ’’Mały miś w świecie wielkiej literatury’’.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 w świetlicy pracują wychowawcy:

Kierownik świetlicy mgr Grażyna Wróbel

mgr Dorota Żelek

mgr Aneta Sitko-Polak

mgr Irena  Pietrucha

mgr Małgorzata Froch

mgr Beata Prostko

mgr Anna Szołtysik

mgr Magdalena Buczek

mgr Alicja Szymik

mgr Dorota Tambor